GWS-Data voor uw bedrijf?

GWS-Data neemt de randzaken rondom een grondwateronttrekking van u over. Zo kunt u zich focussen op de werkzaamheden op de bouwplaats zelf, en nemen wij de taken “buiten het hek” voor onze rekening. U kunt hierbij denken aan het adviseren tijdens vooronderzoeken, opstellen of controleren van bemalings- en monitoringsplannen, het toezien op werkzaamheden of fungeren als contactpersoon namens uw onderneming of het evalueren van uw projecten zodat in het vervolg minder verassingen op uw pad komen.
Kortom: Ondersteuning in de breedste zin van het woord.

Elk project is anders, waardoor onze werkzaamheden altijd maatwerk zullen zijn. Bekijkt u eens rustig wat wij voor u kunnen betekenen of neem vrijblijvend contact met ons op!

Bekijk de Activiteiten

mappen3

Bekijk hier de GWS-Monitor in het kort:

Online en in real-time zien of uw aannemer of bemaler zich houdt aan vergunningsvoorwaarden?
Dit kan met de GWS-monitor!

  • Eenvoudig online gegevens invoeren
  • Beschikbaar op smartphone, tablet en PC
  • Krijg sneller de juiste informatie
  • Direct alle data beschikbaar

Over ons

Innovatie rondom grondwateronttrekking

Grondwateronttrekking in Nederland kan niet zonder een goede voorbereiding en begeleiding. We wonen en werken immers in een land waar de bodem door het onttrekken van grondwater beïnvloed wordt en nadelige effecten kunnen optreden. U wilt met uw project natuurlijk geen schade aan de omgeving aanbrengen.

Om dit allemaal in goede banen te leiden, is vanuit Livast Juridische Ondersteuning, in 2014 de nieuwe onderneming GWS-Data gestart. GWS-Data zoomt in op de specifieke zaken rondom grondwateronttrekking en -lozing. Innovatie is hierbij een belangrijk aspect. Zo is de door ons ontwikkelde GWS-Monitor een handige tool waardoor veel tijd bespaard wordt in monitoring en rapportage.

Maatwerk

Onze werkzaamheden zijn opgedeeld in vier categorieën. Onder het kopje “activiteiten” kunt u eens rustig lezen wat wij voor u kunnen betekenen. Via de contactpagina kunt u ons benaderen zodat wij voor uw project een maatoplossing kunnen opstellen. Want één ding moet helder zijn: Wij moeten u ontzorgen, maar niet meer dan dat. Uiteindelijk is het zaak dat u uw project tot een goed einde brengt, GWS-Data is daarbij een partij die u graag ondersteund en ervoor zorgt dat u tijd blijft houden voor uw core buisiness.

Activiteiten

Plannen & Rapportage

Voordat er in Nederland grondwater onttrokken kan worden dient eerst de papierwinkel op orde te zijn. U dient bijvoorbeeld in de meeste gevallen een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen.

Geohydrologische rapportage

Als de grondwateronttrekking een uitgebreid karakter krijgt of langdurig wordt uitgevoerd is de eis van een vergunning al snel op tafel. Om deze aan te kunnen vragen moet u een gedegen vooronderzoek indienen waaruit blijkt dat u met uw onttrekking geen schade op de omgeving aanbrengt. GWS-Data kan u ondersteunen in het uitvoeren van vooronderzoeken en het laten opstellen van geohydrologische rapportages.

Bemalings- en Monitoringsplan

Oké, de vergunning is afgegeven en de bezwaartermijnen zijn verstreken. Kunnen de pompen nu opgestart worden?

Niet zomaar! Vaak heeft u een aantal voorwaarden in uw vergunning staan waar u aan moet voldoen alvorens de grondwaterontrekking opgestart kan worden. Hierbij kunt u denken aan een goed bemalings- en monitoringsplan. Het bemalingsplan dient uw bemaler op te stellen en bij u aan te leveren. GWS-Data kan deze voor u controleren alvorens u dit plan bij het bevoegd gezag ter goedkeuring aanbiedt.

Het monitoringsplan kan uw bemaler ook opstellen, maar dit kunnen wij ook voor u doen. Wij zullen een monitoringsplan opstellen waarbij naar de verschillende aspecten van de omgeving gekeken zal worden. Denk hierbij aan invloed op bebouwing, wegen, agrarische gewassen en natuurgebieden.

Een monitoringsplan geeft aan hoe u een monitoring van de grondwaterstand en eventuele deformatiemetingen moet uitvoeren. GWS-Data kan dit plan niet alleen voor u opstellen, maar ook uitvoeren. Kijkt u voor deze laatste mogelijkheid naar onze activiteit “Installatie en Monitoring”.

Installatie & Monitoring

Plaatsen van peilbuizen, het handmatig of automatisch opnemen van grondwaterstanden en het monitoren van de waterkwaliteit. Het is allemaal nodig om een grondwateronttrekking te doen slagen. GWS-Data kan u hierbij helpen en deze zaken voor u uit handen nemen.

Grondwaterstandmonitoring

Als u op een bepaald punt grondwater onttrekt, kunt u zich voorstellen dat er in de nabije omgeving ook nog een verlaging van de grondwaterstand wordt veroorzaakt. Via een netwerk van peilbuizen kunt u rondom de kern van uw onttrekking monitoren wat uw invloed op de omgeving is. Of dit direct effecten veroorzaakt is niet direct gezegd, maar mochten er zich problemen voordoen dan kunt u een eventueel causaal verband vaststellen of weerleggen.

U doet dit dus niet alleen omdat het bevoegd gezag u dit opdraagt, maar ook om zelf juridisch sterk in uw schoenen te staan. GWS-Data helpt u graag verder. Wij kunnen een monitoringsplan opstellen, peilbuizen (laten)plaatsen en deze eventueel voor u opnemen en rapporteren. Er bestaan ook mogelijkheden om peilbuizen automatisch op te laten nemen en op afstand uit te lezen.

Debiet- en Kwaliteitsmonitoring

Naast het meten van de grondwaterstand, dient u bij een onttrekking ook te weten hoeveel water u aan de bodem onttrekt, en welke kwaliteit dit heeft.

Uw bemaler plaatst een debietmeter bij een pomp of een lozingspunt. Hierdoor wordt inzichtelijk wat per uur aan de bodem onttrokken en geloosd wordt op oppervlaktewater, of eventueel weer infiltreert in de bodem.

U kunt zich voorstellen dat het bevoegd gezag graag weet welke kwaliteit het lozingswater heeft. Er wordt immers in de meeste gevallen op oppervlaktewater geloosd, welke bij het waterschap in beheer is en waarvan zij de kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

GWS-Data kan natuurlijk de watermeterstanden opnemen en registreren, maar ook voor de kwaliteitsmonitoring kunnen wij u verder helpen. Dankzij een mobiel laboratorium kunnen wij op locatie direct een groot aantal parameters analyseren. Een analyse door een erkend laboratorium laat vaak langer op zich wachten, waardoor de kans groot is dat u water loost wat schade aan het oppervlaktewater kan aanbrengen.

Is de kwaliteit direct bekend en blijkt deze niet goed te zijn, dan kan dit direct gemeld worden en actie ondernomen worden. Uw organisatie wint hierbij veel vertrouwen bij een bevoegd gezag. Daarnaast schrijft de zorgplicht van het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (Blbi) voor dat u op een dergelijke wijze dient te handelen.

Met onze apparatuur kunnen wij bijvoorbeeld direct bepalen wat de Ph-, zuurstof-, ec- en troebelheidswaarden zijn en/of onder andere de parameters ijzer, sulfaat en chloride voor u analyseren. Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer parameters welke wij direct voor u kunnen bepalen.

Controle & Toezicht

Toezicht is naast het contact houden met het bevoegd gezag een belangrijk aspect om een project te laten slagen. GWS-Data kan u assisteren met het houden van toezicht. U kunt zich daardoor blijven focussen op uw eigen werkzaamheden. Daarnaast stellen wij ons graag op als contactpersoon richting het bevoegd gezag.

Toezicht op uw project

Het klassieke voorbeeld: Alle voorbereidingen zijn getroffen, u gaat aan de slag en niemand kijkt naar wat er in het voortraject bedacht en afgesproken is. Al snel zal uw project vertraging oplopen of zelf stopgezet worden omdat er afspraken niet nagekomen worden.

GWS-Data kan tijdens de uitvoering van uw project toezien op het naleven van vergunningswoorden en overige gemaakte afspraken met instanties.

Daarnaast kunnen wij optreden als contactpersoon en aanspreekpunt voor instanties. Zo kunt u er op vertrouwen dat afspraken nagekomen worden en toezichthouders en handhavers voldoende informatie ontvangen zodat zij geen actie dienen te ondernemen.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op, zodat wij voor u een passend voorstel op kunnen stellen.

Evaluatie & Nazorg

Kort maar krachtig evalueren kan uw project professioneel afronden en voor een volgende keer niet meer voor verassingen laten zorgen. Daarnaast is het belangrijk dat u na de werkzaamheden voor de benodigde nazorg zorgt.

Evaluatie

Een evaluatie van een project kan verschillende doelen hebben. Dit kunt u als opdrachtgever zelf aangeven. Het is belangrijk dat dit direct aan de start van een project duidelijk is, zodat wij duidelijk hebben welke punten voor een evaluatie tijdens de uitvoering extra aandacht en controle vereisen.

Wilt u een financiële evaluatie, of wilt u een evaluatie waarbij voor een volgend vergelijkbaar project alle leerpunten uitgewerkt zijn zodat die in elk geval niet meer voor verassingen of tegenslag kunnen zorgen.

GWS-Data stelt graag samen met u een evaluatieplan op.

Nazorg

Als uw werkzaamheden uitgevoerd zijn en uw hoofdaannemer en haar eventuele onderaannemers vertrokken zijn, wil dat niet zeggen dat u direct klaar bent met uw verplichtingen. Een bevoegd gezag legt bijvoorbeeld regelmatig een verplichting op waarbij tot een jaar na een grondwateronttrekking minimaal op één locatie een grondwaterstandmonitoring wordt gehandhaafd.

U gaat liever verder naar een volgend project. GWS-Data kan u de nazorg uit handen nemen.

Contact GWS-Data

GWS-Data helpt u graag verder! Informeer daarom vrijblijvend naar de mogelijkheden.
U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen, zodat wij vervolgens zo snel mogelijk contact met u op kunnen nemen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht